Algemene Voorwaarden

Opdrachtnemer:
Studio Stardust. Freelance grafisch ontwerpster Hélène Franken.

Opdrachtgever:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Studio Stardust een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan,of aan wie Studio Stardust een offerte uitbrengt.

OFFERTES, OVEREENKOMST EN BEVESTIGING

01. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, leveringen en diensten tussen de opdrachtgever en Studio Stardust, tenzij anders is afgesproken en dit schriftelijk is bevestigd. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

02. Offerte
Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer de oorspronkelijke inhoud van de opdrachtgever verandert kan de prijsopgave gewijzigd worden. Studio Stardust is niet gebonden aan de voor de opdracht gegeven prijs wanneer blijkt dat de opdrachtgever meer werkzaamheden verlangt dan is afgesproken. Er is geen verplichting tot levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Kosten van derden worden direct doorberekend; dit geldt ook voor prijswijzigingen bij derden.

03. Opdrachtbevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling of schriftelijk mee instemt dat Studio Stardust een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

04. Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus
Wanneer de opdrachtgever een zelfde opdracht aan meerdere ontwerpers of ontwerpbureaus uitbesteedt, dient de opdrachtgever Studio Stardust hiervan op de hoogte te brengen en te vermelden om welke ontwerpers / ontwerpbureaus het gaat.

DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

05. Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever verplicht zich tot een tijdige levering van benodigde volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. Levering onvolledige/ondeugdelijke en/of onduidelijke gegevens of materiaal blijft voor risico van de opdrachtgever.

06. Vertrouwelijke informatie
De opdrachtgever en Studio Stardust verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie.

07. Wijziging in de opdracht
Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en schriftelijk door de opdrachtgever bekend worden gemaakt aan Studio Stardust. Als dit mondeling gebeurt is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

08. Gebruik van diensten / producten van derden
Gebruik van diensten/producten van derden met betrekking tot de opdracht zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Studio Stardust kan als tussenpersoon optreden; hier staat een afgesproken vergoeding tegenover. Wanneer betaling aan derden via Studio Stardust verloopt is zij gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot op de kosten te verlangen.

09. Openbaarmaking en verveelvoudiging
Zowel Studio Stardust als de opdrachtgever dienen elkaar in gelegenheid te stellen proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren, voordat wordt overgegaan op openbaarmaking en/of verveelvoudiging.

10. Termijn en levering
De tussen opdrachtgever en Studio Stardust overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet als definitieve termijnen aan te merken, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Bij wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst kan de overeengekomen levertijd overschreden worden. Dit dient te gebeuren in redelijkheid en billijkheid.

 

AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT.

11. Auteursrecht en industrieel eigendom
Alle intellectuele eigendommen van de door Studio Stardust ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij Studio Stardust berusten.

12. Auteursrecht
Studio Stardust garandeert dat het geleverde door Studio Stardust is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen. De opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart Studio Stardust van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan.

13. Onderzoek naar bestaan van rechten
Studio Stardust is niet verplicht tot het doen van onderzoek naar het bestaan van relevante rechten met betrekking tot de opdracht/opdrachtgever.

14. Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Studio Stardust te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Studio Stardust openbaar te maken of te verveelvoudigen.

GEBRUIK EN LICENTIE

15. Het gebruik
In de opdrachtovereenkomst wordt vastgelegd waar het ontwerp voor zal worden gebruikt. Wanneer de opdrachtgever het gebruik wil uitbreiden gebeurt dit in overleg met Studio Stardust. Deze licentie geldt zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen die hieraan verbonden zijn. Gebruik door derden is alleen met schriftelijke toestemming van Studio Stardust toegestaan.

16. Wijzigingen
De opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van Studio Stardust geen veranderingen aanbrengen in de voorlopige of definitieve ontwerpen. Studio Stardust dient als eerste in staat te worden gesteld een door de opdrachtgever gewenste wijziging uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de door Studio Stardust gehanteerde tarieven.
17. Gebruik door Studio Stardust
In principe heeft Studio Stardust de vrijheid alle ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit.

18. Bewijsexemplaren
De opdrachtgever zal Studio Stardust kosteloos 5 à 10 exemplaren van verveelvoudigde ontwerpen verstrekken, zodra publicatie heeft plaatsgevonden. Bij waardevolle stukken of kleinere oplagen zal dit een geringer aantal zijn, nader overeen te komen met opdrachtgever.

HONORARIUM

19. Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium worden ook kosten van derden in rekening gebracht. Prijsopgaven zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.

20. Honorarium bij gewijzigde opdracht/meerwerk
Wanneer Studio Stardust meer of andere werkzaamheden moet verrichten als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of materialen in de opdracht, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht. Wijzigingen van de opdracht die leiden tot minder kosten/werkzaamheden geven aanleiding tot een reële verlaging van het eerder tussen opdrachtgever en Studio Stardust overeengekomen bedrag.

 

BETALING EN AFNAME

21a Betalingsverplichting
Voor aanvang van de opdracht dient 20% van de offerte betaald te worden, na ontvangst wordt gestart met de opdracht.

21b Betalingsverplichting
De overige betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk is vastgelegd op basis van hoge uitzondering. Indien na het verstrijken van deze termijn door Studio Stardust nog geen (volledige)
betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het gefactureerde bedrag. Alle door Studio Stardust gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro exclusief BTW.
22. Periodieke betalingen
Studio Stardust heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

23. Opschorting
Wanneer de opdrachtgever betalingsverplichtingen aan Studio Stardust niet nakomt heeft Studio Stardust het recht alle met betrekking tot de overeenkomst overgedragen rechten en leveringen op te schorten tot het moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan. De opdrachtgever mag tot dat moment de ontwerpen niet gebruiken. Studio Stardust mag voldoende zekerheid voor de betaling verlangen en is gerechtigd de opdracht te staken wanneer deze zekerheid niet kan worden gegeven.

23A. Ontbindende voorwaarden
Alle leveringen voortvloeiende uit de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht vinden plaats voor de ontbindende voorwaarde van betaling.

HERROEPEN EN BEËNDIGEN VAN DE OPDRACHT

24. Herroepen van de opdracht
Wanneer de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk door verzuim of overmacht van de opdrachtgever wordt vertraagd of geannuleerd door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag alsmede de reeds gemaakte kosten te betalen, onverminderd het recht van Studio Stardust verdere kosten of schade vergoeding te vorderen.

25. Beëindigen van de opdracht door opdrachtnemer
Wanneer enige verplichtingen niet, geheel niet of niet tijdig nagekomen worden door de opdrachtgever, bij faillissement of opschorting van betaling en bij
liquidatie van de opdrachtgever, is de opdrachtgever toerekenbaar in verzuim. In deze gevallen heeft Studio Stardust het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomsten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

26. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever
Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient de opdrachtgever alle in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden. Alles onverminderd het recht van Studio Stardust op vergoeding wegens winstderving en uit annulering voortvloeiende kosten en/of schade.

27. Overmacht
Ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid van Studio Stardust ontslaat haar van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade. Studio Stardust zal ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever; de opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

28. Eigendommen van de opdrachtgever
Studio Stardust bewaart, gebuikt, be- en verwerkt zaken die haar zijn toevertrouwd door de opdrachtgever met dezelfde zorg als wanneer het om haar eigen zaken gaat. Indien de opdrachtgever dit risico verzekerd wil zien, dient hij daarvoor zelf zorg te dragen.

29. Eigendommen van Studio Stardust
Bij beschadiging of tenietgaan van door Studio Stardust aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als genoemd in artikel 9, wordt de schade in rekening gebracht.

30. Aansprakelijkheid
Studio Stardust is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst van het ontwerp, wanneer de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. Studio Stardust is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door derden
of voor fouten als gevolg van onduidelijke of onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

31. Geleverde materialen
Indien de opdrachtgever aan Studio Stardust materialen heeft verstrekt benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst, vrijwaart de opdrachtgever Studio Stardust van aanspraken van derden m.b.t. eventuele op deze materialen rustende auteursrechten.

32. Beperking aansprakelijkheid
Voor zover Studio Stardust verplicht zou zijn tot vergoeding van enige schade op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft, verminderd met de door Studio Stardust gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.

33. Verval aansprakelijkheid
Opdrachtgever vrijwaart Studio Stardust van aansprakelijkheid voor en de gevolgen van aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door Studio Stardust aan opdrachtgever geleverde diensten.
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

INSPECTIE EN KLACHTEN

34. Inspectie
Opdrachtgever is verplicht de door Studio Stardust geleverde opmaak-,druk-,of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze binnen 8 dagen na ontvangst gecorrigeerd of goedgekeurd aan Studio Stardust retour te zenden. Bij gebreke van (tijdige)retourzending, wordt opdrachtgever geacht met de proeven akkoord te zijn.

35. Klachten
Opdrachtgever is verplicht de diensten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming nauwkeurig te (doen)inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de diensten schriftelijk aan Studio Stardust worden gemeld. Klachten geven de opdrachtgever nimmer enig recht betaling van de overeengekomen prijs of bijkomende kosten,geheel of gedeeltelijk op te schorten,terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na levering van de diensten schriftelijk aan Studio Stardust worden gemeld.

34.b Klachten
Aan het in behandeling nemen van een klacht kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Studio Stardust is, nadat een klacht gegrond is bevonden, steeds gerechtigd de betreffende dienst te vervangen.

OVERIGE BEPALINGEN

36. Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen bindend wanneer zij niet in strijd zijn met de voorwaarden van Studio Stardust en Studio Stardust deze voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

37. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, de overeenkomst die Studio Stardust sluit met de opdrachtgever, de totstandkoming daarvan en voorts alle door Studio Stardust uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is Nederlands recht van toepassing.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google